۱۳۹۶-۱۲-۱۵

دیدار با مجابی برای گفتن،درعین نگفتن

تازه ترین رمان جواد مجابی ، با عنوان " گفتن در عین در عین نگفتن در شهر کتاب دانشگاه رونمایی می شود .